Privacy

PRIVACY VERKLARING PARKILI.BE vzw.

PARKILI.BE vzw. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit lichten we graag toe in deze privacyverklaring.

PARKILI.BE vzw. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
 • uw persoonsgegevens beperken tot wat minimaal nodig is voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PARKILI.BE vzw. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover, contacteer: info@parkili.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door PARKILI.BE vzw. verwerkt voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wetgeving ivm VZW’s
 • om u toe te laten om deel te nemen aan de activiteiten van PARKILI.BE vzw.;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij deze types persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doelen. Zo kunnen wij b.v. samenwerken met een derde partij voor:

 • IT-gerelateerde zaken (o.a. IT netwerk, website, social media, …);
 • Administratieve zaken (oa boekhouding, VZW-aangelegenheden, communicatie)
 • Organiseren van specifieke activiteiten of events

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgeslotenMet deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

PARKILI.BE vzw. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, en maximaal 5 jaar na laatste gebruik ervan.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PARKILI.BE vzw. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We beveiligen de persoonsgegevens via MsTeams op een sharepointserver
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kan ons contacteren via info@parkili.be, of via onze facebookpagina @parkili.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om ons te vragen uw eigen gegevens door te sturen naar uzelf of naar een door u aangeduide derde. Wij kunnen u wel vragen om u te legitimeren voordat wij kunnen voldoen aan dit verzoeken.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem a.u.b. direct contact met ons op.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

PARKILI.BE vzw. kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op december 2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.